telefon:+420 475 240 054fax:+420 475 240 077
ředitel:Mgr. Bc. Jaroslav Mareškontakty:
hl. koordinátor:Ing. Pavel KobrleIČ:00082201
email:sekret@spsul.czREDIZO:600011348
zřizovatel:Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 475 657 111, urad@kr-ustecky.cz, www.kr-ustecky.cz
Elektrotechnika, zaměření informatika a aplikovaná elektrotechnika

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

Resslova 5, 400 01 Ústí nad Labem, www.spsul.cz
Učební osnovy

Odborné vzdělávání

Základy elektrotechniky
Elektrotechnická měřeníTechnické kresleníElektronika a sdělovací technikaElektrotechnologiePraxeStrojnictvíČíslicová technikaAutomatizaceElektrická zařízeníElektrické stroje a pohonyElektroenergetikaPočítačové projektování
1. ročník
povinný
5
2. ročník
povinný
3

18
Úvod do předmětu, základní pojmy
výstupyučivo
 • chápe význam předmětu pro úspěšné zvládnutí zvoleného studijního oboru
 • zná základní jednotky soustavy SI
 • umí odvodit ze základních jednotek jednotky odvozené
 • zná předpony jednotek
 • umí převádět mezi jednotkami
 • užívá základní elektrotechnické pojmy

Soustava SI

Převody jednotek

Stavba hmoty, rozdělení látek podle vodivosti

Elektrický náboj, napětí

28
Stejnosměrný elektrický proud
výstupyučivo
 • využije princip vedení stejnosměrného proudu v kovech a podstatu elektrického odporu kovů při zjišťování příkonu elektrospotřebiče, zjišťování ztrát ve vedení, výběru vhodného vodiče, aj.
 • řeší jednoduché obvody pomocí Ohmova zákona
 • vypočítá odpor vodiče z jeho rozměrů
 • určí odpor vodiče při změně teploty
 • zná využití i nežádoucí účinky Joule-Lenzova zákona
 • určí účinnost a ztráty elektrického zařízení
 • určí úbytek napětí na vedení a ztráty při přenosu elektrické energie

Ustálený elektrický proud

Ohmův zákon, odpor, vodivost, měrný odpor, měrná vodivost

Závislost odporu na teplotě

Práce a výkon el. proudu, účinnost el. zařízení

Tepelné účinky el. proudu

Úbytek napětí na vedení, ztráty přenosem

62
Řešení obvodů stejnosměrného proudu
výstupyučivo
 • nakreslí schéma zapojení elektrického obvodu za použití schematických značek prvků
 • umí určit výslednou hodnotu sério-paralelního zapojení rezistorů
 • aplikuje Kirchhoffovy zákony a další poučky při řešení složitějších elektrických obvodů
 • analyticky, numericky či graficky řeší obvody stejnosměrného proudu

Prvky elektrického obvodu

Vlastnosti zdrojů ss proudu, jejich spojování

Kirchhoffovy zákony

Spojování odporů

Transfigurace

Řešení obvodů ss proudu

Řešení příkladů

Procvičování řešení obvodů

16
Elektrostatické pole
výstupyučivo
 • zná základní veličiny elektrostatického pole
 • využívá vlastností izolantů a chování elektrostatického pole při výběru vhodného izolantu
 • vypočte kapacitu různých typů kondenzátorů
 • řeší elektrické obvody s kondenzátory

Vznik elektrostatického pole, základní pojmy

Veličiny elektrostatického pole

Kondenzátor, kapacita

Spojování kondenzátorů

28
Magnetické pole
výstupyučivo
 • chápe souvislost mezi elektrickým a magnetickým polem
 • zná základní veličiny magnetického pole
 • odvodí vztah pro sílu mezi dvěma vodiči a definuje z něj jednotku elektrického proudu
 • zjistí magnetizační charakteristiku feromagnetické látky
 • řeší magnetické obvody

Magnetické pole, vlastnosti, zobrazování

Magnetické pole elektrického proudu

Základní veličiny magnetického pole

Silové účinky magnetického pole

Magnetické vlastnosti různých látek

Magnetizační křivka

Hysterezní smyčka

18
Elektromagnetická indukce
výstupyučivo
 • chápe princip elektromagnetické indukce a její vztah na fungování různých elektrických strojů a přístrojů (transformátory, elektromotory, indukční pece, měřicí přístroje apod.)
 • odvodí vztahy pro indukované napětí
 • definuje vlastní a vzájemnou indukčnost
 • vybere typ jádra pro realizaci indukčnosti
 • určí indukčnost a jakost cívky
 • spočítá parametry transformátoru
 • zná využití i nežádoucí účinky vířivých proudů

Vznik elektromagnetické indukce

Indukční zákon a jeho formy

Vlastní indukčnost

Vzájemná indukčnost

Vířivé proudy