Elektrikář - silnoproud

Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02 - tříletý obor
učební plán
 
Stručný popis oboru
Více informací o oboru získáte z dokumentu ŠVP
V rámci zkvalitňování odborné výuky a přípravy žáků na začleňování do pracovního procesu, naše škola zajišťuje pro žáky vyšších ročníků odbornou praxi u firem v regionu Ústí nad Labem a sousedících okresů.Přehled firem
Tento obor má specifikaci na silnoproudá zařízení - provozní elektrikář. Široké uplatnění oboru.

Profil a uplatnění absolventa
Absolvent ovládá základy elektrotechniky, orientuje se v technické dokumentaci, zná vlastnosti el. rozvodů, umí zapojovat různé spotřebiče. Ovládá používání různých měřících přístrojů, má znalosti v oboru práce s počítači. Po vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu může na škole vykonat zkoušky podle vyhlášky 50/78 Sb. pro výkon elektrotechnických profesí, popř. může pokračovat v nástavbovém studiu, zakončeném maturitou.

Zdravotní požadavky
Vadí poruchy nosného a pohybového systému, postižení dolních i horních končetin, poruchy sluchu, dýchacích cest, alergie a poruchy barvocitu.
Na přihlášce ke studiu tohoto oboru je nutné potvrzení lékaře.

Vyučovací předměty
všeobecné: Český jazyk a literatura, cizí jazyk (Aj nebo Nj), Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova
odborné:Práce s počítačem, Strojnictví, Základy elektrotechniky, Elektrické stroje a přístroje, Elektrická měření, Elektronika, Technologie, Ekonomika, Odborný výcvik
silnoproud: Stroje a zařízení, Rozvodné zařízení.